Praktische informatie

Tarieven

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg). Wanneer er bij u sprake is van klachten passend bij psychische stoornissen, kunt u behandeld worden in de basis-ggz. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van bijvoorbeeld huisarts, POH (praktijkondersteuner huisarts), medisch specialist of bedrijfsarts.

Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, Zorg & Zekerheid, Menzis, FBTO, Interpolis, De Friesland en Anderzorg.

Daarnaast bieden wij ongecontracteerde basis GGZ hulpverlening als je bij een andere zorgverzekeraar zit. Dit kan betekenen dat je zorgverzekeraar jou, naast het eigen risico, een eigen bijdrage in de kosten kan vragen. Zorgverzekeraars hebben een drempel van minimale vergoeding van ongeveer 75% van het totale bedrag minus het eigen risico. Ons advies is dit altijd te informeren voor de start van een behandeltraject bij ons.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz, met vaste tarieven bepaald vanuit de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor behandelingen die starten in 2021 geldt het volgende:

Er is sprake van een trajectfinanciering. De zorgverzekeraars hebben een drempel van minimale vergoeding van ongeveer 75% van het totale bedrag van het traject, minus het eigen risico. Op onze website, onder praktische informatie, kun je de tarieven voor de trajecten in 2021 vinden. Wanneer je behandeling in 2021 start gelden nog de ‘oude’ financieringsregels tot aan december 2021. Aan het einde van dit jaar krijg je een rekening op basis van het oude systeem. Vanaf 2022 krijg je de nieuwe rekeningen vanuit het zorgprestatiemodel. Goed om te weten is, dat als je al in zorg bent en de behandeling loopt door in 2022, je geen nieuwe verwijsbrief nodig hebt.

Voor 2021 zijn de volgende tarieven van toepassing:

Traject basis GGZ Kosten Aantal sessies
Kort € 522,13 3-5
Middel € 885,01 6-8
Intensief € 1434,96 9-12
Chronisch € 1380,49 Max. 12
Onvolledig behandeltraject *4 € 228,04 1-2
Overige prestaties    
Onverzekerd product consult (OVP/OZP) *1 € 109,76  
Overige prestaties *2 € 85,09  
Tarief voor zelf betalende cliënten per uur *3 € 97,50  

*1 dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zvw maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het OVP-tarief is gebaseerd op een consult van 60 minuten, inclusief indirecte patiëntgebonden tijd zoals bijwerken van het dossier.

*2 rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR.

*3 cliënten die besluiten de behandelsessies zelf te betalen, hebben sinds 2016 geen verwijsbrief meer nodig van de huisarts.

*4 Dit wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer er vroegtijdig naar de gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen.

Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw behandelaar stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een onvolledig behandeltraject in rekening brengen. Elke prestatie heeft een maximumtarief.

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor uw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2020 en 2021 is dit € 385,– per jaar.

Voor behandelingen die starten in 2022 geldt het volgende:

Vanaf 1 januari 2022 gaat de financiering van de generalistische basis GGZ veranderen en gaan we over naar het zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl). Verder geldt dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op uw eigen risico. Dus als het traject zowel loopt in 2022 als in 2023 dan betaalt u voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel. Wat houdt het zorgprestatiemodel verder voor u in?

 1. Er wordt gewerkt met verschillende consulten van afgebakende minuten:
 • Consult vanaf 5 minuten
 • Consult vanaf 15 minuten
 • Consult vanaf 30 minuten
 • Consult vanaf 45 minuten
 • Consult vanaf 60 minuten
 • Consult vanaf 75 minuten
 • Consult vanaf 90 minuten
 • Consult vanaf 120 minuten

2. Binnen onze setting: monodisciplinair I en II (voorheen dus generalistische basis GGZ) mogen de volgen typen zorgvraag worden behandeld:

ZT01 Psychische aandoening – lichte problematiek

ZT02 Psychische aandoening – lichte problematiek met grotere zorgvraag

ZT03 Psychische aandoening – matige problematiek

ZT04 Psychische aandoening – ernstige problematiek

Deze zorgvraag typering wordt bepaald door middel van het invullen van een vragenlijst door de behandelaar.

3. De zorg mag maximaal 900 minuten duren maar hiervoor staat geen behandelduur (voorheen was dit maximaal 12 kalendermaanden). Maar er moet dan wel rekening worden gehouden met dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op uw eigen risico. Dus als het traject zowel loopt in 2022 als in 2023 dan betaalt u voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel.

4. De vergoedingen zijn als volgt ingedeeld en zo ook terug te zien op de factuur:

CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten ggz €                  35,56
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten ggz €                  27,91
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten ggz €                  61,31
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten ggz €                  49,89
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten ggz €                101,78
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten ggz €                  85,16
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten ggz €                142,31
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz €                120,99
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz €                163,37
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz €                143,71
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz €                199,03
CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten ggz €                176,88
CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz €                244,07
CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten ggz €                216,11
CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten ggz €                351,55
CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten ggz €                317,73
 
Klachtenregeling

Voor klachten verwijzen wij u naar de website van de NVO en NVGZP.

Privacy

Uw dossier

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. U krijgt bij ons een digitaal dossier. Hiervoor gebruiken wij praktijkdata van Telasoft.

Veiligheid

Indien de behandelaar inschat dat u een gevaar bent voor uw eigen gezondheid of de gezondheid van anderen dan heeft uw behandelaar het recht dit te melden bij huisarts, politie en/of Veilig Thuis.

 Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 Geheimhouding

Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Wanneer u toestemming geeft mogen wij als behandelaar contact hebben met een van uw andere zorgverleners.

Let op: U kunt ten alle tijden uw toestemming (voor de toekomst) weer intrekken. Wij verzoeken u dit mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij uw behandelaar.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit. 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog van van Jole en & Prins psychologen praktijk en de cliënt.

 • Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 • Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 • Van Jole & Prins psychologen praktijk beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal Van Jole & Prins psychologen praktijk de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar. Wij zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 • De cliënt ontvangt na afronding van een behandeltraject een factuur van de afgenomen prestatie in de basis-ggz.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wij sturen dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Van Jole & Prins psychologen praktijk behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Uw behandelaar bij Van Jole & Prins psychologen praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen (NVGZP of NVO) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Van Jole & Prins psychologen praktijk van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts.  Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 • Vanaf de aanmelding heeft u bij Van Jole & Prins psychologen praktijk slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.
 • De duur van een consult is 45 minuten.
 • Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal € 85,- per consult in rekening gebracht worden.
 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 • Van Jole & Prins psychologen praktijk heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Van Jole & Prins psychologen praktijk en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is vastgelegd in onder andere de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en in de Beroepscode voor psychologen. Dit houdt in dat een psycholoog verplicht is tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. De kern van het beroepsgeheim is dat iedere cliënt zich onbelemmerd tot een hulpverlener kan wenden zonder vrees dat wat binnenskamers in vertrouwen wordt besproken zonder toestemming van de cliënt naar buiten komt. Tenzij er gegronde redenen zijn voor de psycholoog om, bij hoge uitzondering, zijn beroepsgeheim te doorbreken.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Michelle van Jole

BIG-registraties: 19916350225

Overige kwalificaties: GZ-psycholoog

Basisopleiding: GZ-psycholoog

AGB-code persoonlijk: 94102751

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Van Jole & Prins Psychologenpraktijk E-mailadres: info@vanjoleprins.nl
KvK nummer: 63109239
Website: www.vanjoleprins.nl

AGB-code praktijk: 94063115

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Psychische klachten gerelateerd aan tinnitus, hyperacusis, gehoorverlies en/of spraak-taalproblemen (TOS).

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Michelle van Jole

BIG-registratienummer: 19916350225

Medewerker 2

Naam: Merel Prins

BIG-registratienummer: 69916714925

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: KNO-artsen, Klinisch Fysicus Audiologen, Audiologisch centra en consulterend psychiater Kentalis

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Merel Prins en Michelle van Jole, directe collega’s praktijk.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Voor medicatie consult maken wij gebruik van consulterend psychiater Kentalis, dr. I. Sleeboom en wij verwijzen bij persisterende psychische problematiek door naar GGMD danwel Doof&Co.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij de huisartsenpraktijk en spoedeisende hulp.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Afspraken vallen binnen algemene reguliere afspraken waar men een beroep op kunt doen, zoals contact opnemen met HAP buiten kantooruren.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.vanjoleprins.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.nvgzp.nl / www.vanjoleprins.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Via beroepsverenigingen NVO en NVGZP.

Link naar website:

www.nvgzp.nl / www.NVO.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NVGZP, klachtencommissie (VvAA)
NVO, college van toezicht

Link naar website:

www.nvgzp.nl / www.nvo.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Merel Prins of Michelle van Jole

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.vektis.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Regiebehandelaar ontvangt per mail of telefoon een hulpvraag. Hierop wordt in overleg met cliënt een intake gepland. Regiebehandelaar doet de intake. Communicatie verloopt in overleg via e-mail en telefoon.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Michelle van Jole

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Ja, regiebehandelaar Merel Prins, GZ-psycholoog 1e lijn en GZ-psycholoog.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Michelle van Jole

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Regiebehandelaar

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Afstemmen met cliënt wat de best passende vorm voor goede communicatie is (bijvoorbeeld bij slechthorendheid en niet kunnen bellen: per mail). Alle communicatie en communicatievormen gebeuren in overleg met cliënten door zo transparant mogelijk te handelen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan, ROM, vragenlijsten.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Begin, midden en einde van de behandelperiode.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Middels een evaluatiegesprek.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Michelle van Jole Plaats: Alphen aan den Rijn Datum: 18-04-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja