Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Met welke klachten kan ik terecht?

Voel je je somber? Heb je last van oorsuizen (tinnitus)? Ben je overgevoelig voor geluid en voel je je hierdoor angstig? Ben je slechthorend en heb je sombere gevoelens? Heb je iets naars meegemaakt waar je niet goed van loskomt of achter je kan laten? Beïnvloeden jouw klachten jouw dagelijkse leven? Dan kan het zijn dat er bij jou sprake is van psychische klachten. En voor behandeling van deze klachten kan je bij ons terecht.

Wij bieden individuele behandeling op maat voor volwassenen (18+ jaar) met onder meer de bovenstaande klachten. Mensen die door hun auditieve- en/of communicatieve problemen afhankelijk zijn van ondersteunende communicatie (zoals visualisaties en/of gebarentaal) kunnen ook bij onze praktijk terecht.

Inclusie- en exclusiecriteria behandeling

Bij onze praktijk is er sprake van inclusie- en exclusiecriteria voor behandeling binnen de basis GGZ. Bij twijfel of een klacht / hulpvraag binnen onze praktijk te behandelen is, kan je ons altijd consulteren en zullen wij jou adviseren over eventuele verdere behandeling binnen of buiten onze praktijk. Je kan hiervoor contact met ons opnemen.

Inclusiecriteria basis GGZ:

Voor behandeling binnen de basis GGZ dienen uw klachten te voldoen aan het volgende profiel:

- Er is sprake van een DSM-V diagnose;
- Er is sprake van lichte tot matige problematiek;
- Er is sprake van een laag tot matig risico;
- Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
- De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Exclusiecriteria basis GGZ:

Er kan geen behandeling binnen onze praktijk plaatsvinden indien er sprake is van:

1.Hoog risico: Gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of verwaarlozing naasten, bijvoorbeeld hoog suïciderisico, (huiselijk) geweld, automutilatie, psychotische decompensatie.
2. Hoge complexiteit: Er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek - niet zijnde toestandsbeelden - die om multidisciplinaire behandeling binnen een gespecialiseerde setting vraagt.

Vergoeding van psychische klachten door de zorgverzekeraar

In Nederland wordt de DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde (basis) GGZ. De DSM-V is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Alleen psychische stoornissen kunnen worden behandeld in de GGZ. Behandeling van psychische problemen, zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-V, valt niet onder de GGZ. Behandeling van deze klachten kan wel worden vergoed binnen de huisartsenzorg, zo nodig met ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ).

Mocht je toch bij ons in behandeling willen, ondanks dat er geen sprake is van een klacht die binnen de DSM-V classificatie valt? Dat kan, maar dan moet je de behandelsessies zelf betalen. Hoe veel dat kost vind je bij kosten en facturering.