Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog van van Jole en & Prins psychologen praktijk en de cliënt.

 • Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 • Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 • Van Jole & Prins psychologen praktijk beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 • Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal Van Jole & Prins psychologen praktijk de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar. Wij zijn verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 • De cliënt ontvangt na afronding van een behandeltraject een factuur van de afgenomen prestatie in de basis-ggz.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wij sturen dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Van Jole & Prins psychologen praktijk behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Uw behandelaar bij Van Jole & Prins psychologen praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen (NVGZP of NVO) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Van Jole & Prins psychologen praktijk van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 • Vanaf de aanmelding heeft u bij Van Jole & Prins psychologen praktijk slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.
 • De duur van een consult is 45 minuten.
 • Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten welke minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal € 100,- per consult in rekening gebracht worden.
 • Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 • Van Jole & Prins psychologen praktijk heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Van Jole & Prins psychologen praktijk en cliënt is Nederlands recht van toepassing.