Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Bent u niet tevreden?

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (De Wkkgz-klachtenregeling). Deze regeling geldt voor volwassenen en jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.

Op deze pagina kunt u lezen waar u met verschillende klachten terecht kunt.

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.


Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.


Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van het NIP vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, daarom maken wij via onze beroepsvereniging NIP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een NIP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Meer informatie over klachten en geschillen kunt u vinden in ons klachten- en geschillenregelement.

Een klacht indienen gaat als volgt.

  • Vul het klachten formulier in (deze kunt u hieronder downloaden)
  • Mail het ingevulde formulier naar nip@klachtencompany.nl


Stap 3: geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Tuchtrecht

Als GZ-psychologen vallen wij ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges
Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
telefoon 088-3712520

Klacht over uw zorgverzekeraar?

  • Heeft u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).
  • Vindt u dat de zorgverzekeraar uw privacy niet respecteert? Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Of hebt u een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.
  • Komt u in acute nood, bijvoorbeeld omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Ook dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.

Klacht over ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.