Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Dossier

De wet verplicht GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren. Je krijgt bij ons een digitaal dossier, hiervoor gebruiken wij Praktijkdata van Telasoft.

Jouw rechten en plichten

Jij hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift (kopie) van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het beroepsgeheim is vastgelegd in onder andere de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en in de Beroepscode voor psychologen. De kern van het beroepsgeheim is dat iedere cliënt zich onbelemmerd tot een hulpverlener kan wenden zonder vrees dat wat binnenskamers in vertrouwen wordt besproken zonder toestemming van de cliënt naar buiten komt.
Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met jou te bespreken. Wanneer je toestemming geeft, mogen wij als behandelaar contact hebben met een van jouw andere zorgverleners.

Let op: Je kan ten alle tijden jouw toestemming (voor de toekomst) weer intrekken. Wij verzoeken je dit schriftelijk kenbaar te maken bij jouw behandelaar.