Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Dossier

De wet verplicht GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren. U krijgt bij ons een digitaal dossier. Hiervoor gebruiken wij praktijkdata van Telasoft.

Uw rechten en plichten

U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift (kopie) van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Als client heeft u vervolgens de plicht om uw behandelaar zo goed mogelijk te informeren en mee te werken aan de behandeling en deze vervolgens te betalen (waar nodig).

Geheimhouding

Wij hebben als GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Wanneer u toestemming geeft mogen wij als behandelaar contact hebben met een van uw andere zorgverleners.

Let op: U kunt ten alle tijden uw toestemming (voor de toekomst) weer intrekken. Wij verzoeken u dit mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij uw behandelaar.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is vastgelegd in onder andere de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en in de Beroepscode voor psychologen. Dit houdt in dat een psycholoog verplicht is tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. De kern van het beroepsgeheim is dat iedere cliënt zich onbelemmerd tot een hulpverlener kan wenden zonder vrees dat wat binnenskamers in vertrouwen wordt besproken zonder toestemming van de cliënt naar buiten komt. Tenzij er gegronde redenen zijn voor de psycholoog om, bij hoge uitzondering, zijn beroepsgeheim te doorbreken.