Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

AVG

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het delen van gegevens moet heel zorgvuldig gebeuren. Het gaat om de privacy van onze cliënten en de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de client. Deze bescherming kan vaak alleen worden gerealiseerd door gegevens te delen. Het doel is om de client en zijn netwerk zo goed mogelijk te steunen, zodat hij/zij optimaal mee kan doen in de samenleving.

Voor men informatie gaat delen, moet de behandelaar zich realiseren dat men hierover verantwoording moet kunnen afleggen. Eerst wordt een deugdelijk doel vastgesteld voortvloeiend uit de verantwoordelijkheid (zorg) die je als professional hebt, gericht op het belang van de client. Dit afwegingstraject wordt vastgelegd in het dossier. Als client moet je altijd toestemming geven wil jouw behandelaar met anderen contact opnemen over jouw behandeling. Hiervoor gebruiken wij een toestemmingsformulier.


Eisen van de AVG

Voor het delen van persoonsgebonden informatie hebben wij als behandelaren de volgende verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordingsplichtigheid (accountability); men moet verantwoording kunnen afleggen.
  • Doelbinding; als je gegevens wilt delen is belangrijk dat je je afvraagt wat het doel daarvan is. Formuleer je doel met argumenten vanuit je vakgebied en vanuit de wettelijke opdracht, zoals ‘recht op zorg’. Het doel van het delen van informatie moet deugen.
  • Dataminimalisatie; deel in het kader van het doel alleen de ‘need to know’ gegevens en niet de ‘nice to know’ gegevens. Weet welke informatie echt nodig is om goed te kunnen samenwerken, en bespreek dit in de triade.
  • Juistheid; het gaat om de juistheid van de gegevens. Anonimiseer dus geen gegevens, maar beschrijf helder wat je hebt gedaan en met wie je wat gedeeld hebt en waarom. Dit teneinde persoonsverwisseling te voorkomen.
  • Grondslagen; de wettelijke plicht, dan wel het gerechtvaardigd belang zijn de grondslagen uit de AVG waarop je informatie deelt. Je bent transparant en hebt de werkwijze besproken met de client. Dit is een vorm van ‘shared decision making’. Er wordt geprobeerd in een dialoog tot consensus te komen. Dit geldt in de relatie met zowel de client, als de naasten.
  • Veiligheid; waar worden gegevens vastgelegd? Hoe hack-proof is dat, wie hebben toegang tot de gegevens en hoe lang worden deze bewaard? De client heeft recht op aanvulling, inzage, correctie, een afschrift en overdracht.
  • Taakverdeling (governance);
    delen van informatie doe je om een bepaald doel te bereiken. Dit vraagt om een goede organisatie van de samenwerking, zodat de kans bestaat dat de doelen daadwerkelijk worden gehaald

Privacy

Wanneer je niet wilt dat jouw gegevens (zoals diagnose en/of zorgvraagtypering) herleidbaar zijn bij de declaratie bij jouw zorgverzekering, dan kan je hier tegen bezwaar maken middels een privacyverklaring. Wanneer je deze invult en ondertekent, zorgen wij ervoor dat de gegevens over jou niet te herleiden zijn.